Bhogali Chora observed on the premises of Assam Jatiya Bidyalay, Noonmati