Celebration of Teachers’ Day at Assam Jatiya Bidyalay